Безопасен ли е креатинът за бъбреците?

Учени са проверявали и изследвали десетки пъти дали креатинът е безопасен за здравето на бъбреците. Оказа се, че хранителната добавка креатин не само не вреди, но дори поддържа бъбреците.

Винаги обаче съществува риск използваните маркери да не са адекватни. Следователно учените са използвали най-новите маркери за увреждане на бъбреците: KIM-1 (молекула на бъбречно увреждане-1) и MCP-1. За тях се знае малко, те се използват от няколко години. Знаем, че KIM-1 е неоткриваем при здрави бъбреци и урина. KIM-1 се появява в отговор на възпаление или увреждане на тубулите. KIM-1 е ранен маркер, който се появява много преди да се появи пълноценно заболяване.

Ефектът на креатина върху бъбреците

Проведено е изследване от 36 човека за 35 продължителни дни от 3 контролни групи:

  • Плацебо група
  • Прием от 3 грама креатин дневно
  • Прием от 5 грама креатин дневно

За оценка на бъбречната функция бяха изчислени количествено нови бъбречни биомаркери, молекула на бъбречно увреждане-1 и моноцитен хемоаттрактант протеин-1 (MCP-1). Измерват се също серумен албумин, серумен креатинин, серумен карбамид, изчислена скорост на гломерулна филтрация (eGFR), протеинурия и албуминурия. И така, за диагностициране на бъбреците е използван класически пакет от тестове.

Резултатите от изследването

След 35 дни приложение и трите контролни групи плацебо или с прием на креатин, поддръжат всички параметри без значителна разлика между групите, включително серумен креатинин, eGFR и по-чувствителни бъбречни биомаркери (KIM-1 и MCP-1).

Групите, които са приемали креатин (3 и 5 грама дневно) имат повишени нива на креатинин в кръвта и понижени нива на eGFR, но стойностите са нормални. 

В заключение, резултатите от оценката на бъбречната функция не показват разлика между оценяваните групи. Повишеният серумен креатинин и намалените нива на eGFR в групите приемали креатин, могат да се обяснят с увеличените запаси и метаболизъм на креатина, тъй като креатининът е страничен продукт от метаболизма на креатина. Тези резултати показват, че употребата на креатин в дози от 3 гр или 5 гр дневно в продължение на 35 дни е безопасна и не уврежда по абсолютно никакъв начин бъбречната функция при млади, здрави хора.

Справка:

https://academic.oup.com/toxres/article-abstract/9/3/263/5835504